ร.ร.พิริยะโยธิน ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

    ขอขอบพระคุณในความร่วมมือเป็นอย่างดี

    นางพรรณทิพย์ แสนสระดี

    ผู้อำนวยการโรงเรียน

    19 เมษายน 2564