ความเป็นมาของโรงเรียนพิริยะโยธิน

การก่อตั้ง

เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ พ.ศ.2501 โดย พลโทเพียร พิริยะโยธิน เปิดการเรียนตั้งแต่ชั้น ป.เตรียม – ป.7 เป็นเวลากว่า 60 ปี ที่โรงเรียนพิริยะโยธินได้ดำเนินการสอน มีลูกศิษย์มากมายส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่น ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงการเรียนการสอนตามยุคสมัย เน้นการสร้างความรู้ เสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ในปฐมวัยไปใช้ในชีวิตในแต่ละวัน ทั้งนี้เด็กนักเรียนต้องได้ทำการเรียนรู็ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

บริหารงานโดย/ผู้รับใบอนุญาต

นางพรรณนิภา รอดประเสริฐ

Children Nursery Training College

National Nursery Examination Board ประเทศอังกฤษ

ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา

ผ่านการอบรมและศึกษาดูงานจากต่างประเทศ และในประเทศในด้านอนุบาลโดยตรง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

อ.พรรณทิพย์ แสนสระดี
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิตย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทีมงานที่ปรึกษา

พ.ต.อ. นพ. มณฑล สมตระกูล และ ดร.ดิเรก ธรรมารักษ์
พล.ต.ต. สงบ รอดประเสริฐ

ทีมงานที่ปรึกษาอดีตอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิจัยนวัตถกรรมทางการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ทีมงานครูปฐมวัยผู้มีความเชี่ยวชาญ