ตารางกิจกรรม

ทางโรงเรียนพิริยะโยธิน ต้องการถ่ายทอดความรู้และสร้างความความรู้ให้น้องๆหนูๆทุกคน ในช่วงหลังเลิกเรียน และวันหยุด จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ สอนให้เด็กริเริ่มการช่วยเหลือตนเอง เพื่อให้เด็กสามารถนำไปใช้กับสังคมปัจจุบันได้ เพื่อให้ก้าวทันยุค AEC