ร.ร.พิริยะโยธิน รับรางวัลผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น

ร.ร.พิริยะโยธิน รับมอบรางวัลผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปี 2561

ร.ร.พิริยะโยธิน รับมอบรางวัลผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่นจาก กระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 10 ก.พ.62

ในโอกาสการจัดงาน 101 ปี การศึกษาเอกชน การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 3 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน คณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ และโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ อ.สามพราน จ.นครปฐม

ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน และมีการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 3 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก